Kandidaat-huurder

Project: Oostende - Baanhof I - Stuiverstraat
Type: Kopen, Huren

Op dit moment heeft onze huisvestingsmaatschappij woningen en appartementen te huur in GISTEL, MIDDELKERKE en OUDENBURG. In de nabije toekomst zullen er eveneens huurwoningen worden gebouwd in ICHTEGEM (EERNEGEM).

Ligging van onze woningen: Klik hier

Gezien de grote vraag naar sociale huurwoningen is het nodig dat u zich inschrijft op een wachtlijst. Er wordt één algemeen register bijgehouden. U kan uiteraard uw keuze voor een bepaalde gemeente, deelgemeente en type woning specifiëren.

Voorwaarden (2018)

Een natuurlijk persoon kan zich laten inschrijven in het register als hij voldoet aan volgende voorwaarden:

 • hij is een meerderjarige persoon, een minderjarige ontvoogde persoon of een minderjarige persoon die zelfstandig woont of gaat wonen met begeleiding van een erkende dienst. 
 • hij beschikt, samen met zijn gezinsleden, niet over een inkomen in het referentiejaar (2015), dat volgende grenzen overschrijdt:
  • 24.452,00 euro voor een alleenstaande zonder personen ten laste
  • 26.500,00 euro voor een alleenstaande gehandicapte
  • 36.676,00 euro voor alle anderen, vermeerderd met 2.050,00 euro per persoon ten laste
 • hij heeft, samen met zijn gezinsleden, geen woning of geen perceel dat bestemd is voor woningbouw volledig of gedeeltelijk in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik in binnen- of buitenland. Hierop is een uitzondering voor mensen die een vordering tot echtscheiding hebben ingeleid, kosteloze verwerving of andere gegronde redenen vb. vermoeden van afwezigheid. Bij een kosteloze verwerving krijgt men een periode van één jaar om uit de onverdeeldheid te treden. Daarnaast heeft hij geen eigen eigendom als zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder ingebracht in een vennootschap.
 • hij en zijn gezinsleden zijn bereid het inburgeringstraject te volgen overeenkomstig het inburgeringsdecreet voor zover hij een verplichte inburgeraar is
 • hij en zijn gezinsleden zijn ingeschreven in de bevolkingsregisters
 • hij en zijn gezinsleden moeten één jaar nadat zij huurder geworden zijn (datum inwerkingtreding huurovereenkomst) over een basistaalvaardigheid Nederlands beschikken. De taalbereidheidsvoorwaarde is geen inschrijvings-of toelatingsvoorwaarde meer, maar een huurdersverplichting.

Hoe in te schrijven?

U kan zich enkel nog inschrijven op onze zitdagen. U dient hiervoor in het bezit te zijn van volgende documenten:

 • Identiteitskaart
 • Desgevallend recent attest invaliditeit
 • Desgevallend vonnis/regeling bezoekrecht kinderen
 • Desgevallend bewijs van (inleiding) echtscheiding of ontwrichting huwelijk
 • Kopie identiteitskaart (ingeval van buitenlands paspoort)

Enkel indien u in het bezit bent van al de vereiste documenten zal u worden ingeschreven op onze wachtlijst.
Klik hier voor een afdrukbaar inlichtingenblad

Toewijzing

Vanaf het moment dat wij een woning voor u hebben zal u hiervan schriftelijk op de hoogte worden gebracht. Daarom is het ook van groot belang om elke eventuele adreswijziging mee te delen aan het secretariaat.

De toewijzing gebeurt in chronologische volgorde, rekening houdend met de optimale bezettingsgraad van een woning. Er wordt echter ook nog rekening gehouden met een aantal prioriteiten. De belangrijkste hiervan is dat er steeds wordt voorrang gegeven aan personen die in de laatste zes jaar minstens 3 jaar in de betreffende gemeente hebben gewoond.

Voor de overige regels in verband met de toewijzingen van woningen kan je meer lezen in het intern huurreglement dat door de maatschappij wordt gehanteerd.