Privacyverklaring - Lenen

Privacyverklaring  - Lenen

1.          Wie zijn wij?

Cvba WoonWel – Lijndraaiersstraat 13 – 8400 Oostende BE0405.255.805 is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerkingen van persoonsgegevens opgesomd in deze privacyverklaring. WoonWel heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld (afgekort DPO) die WoonWel adviseert inzake de verwerking van persoonsgegevens.

Voor vragen, opmerkingen of andere acties over onze Privacyverklaring kan u de hoofdzetel van WoonWel contacteren via:

 • Telefoon: 059/33.90.50
 • E-mail: privacy@woonwel.be
 • Adres: Lijndraaiersstraat 13 – 8400 Oostende
 • Website: www.woonwel.be
 • Contactgegevens DPO: privacy@woonwel.be
   

 2.          Waarom hebben wij een privacyverklaring?

Vanwege de aard van onze organisatie moeten we veel persoonsgegevens verwerken. Om ervoor te zorgen dat uw gegevens worden beschermd en alleen worden gebruikt waar nodig, verbinden wij ons ertoe de hoogste normen inzake privacy te handhaven, inclusief de privacywet ‘GDPR’ (General Data Protection Regulation), of in het Nederlands de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die op 25 mei 2018 in voege ging.
 

3.          Toepassingsgebied van deze privacyverklaring

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de volgende partijen:

Iedere kandidaat-ontlener of ontlener van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en vanaf 1/1/2021 van het Vlaams Woningfonds via kredietbemiddelaar WoonWel. Via WoonWel kan u mogelijks een Vlaamse Woonlening krijgen van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) en vanaf 1/1/2021 van het Vlaams Woningfonds.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens over u waarover wij beschikken in het kader van onze leendiensten. Deze informatie kan zowel verzameld worden bij overheidsinstellingen, bij u, door middel van invulformulieren (al dan niet via onze website), of tijdens een gesprek met onze medewerkers.

 

4.          Welke persoonsgegevens verzamelen we van u?

Via het registratieformulier verzamelen we de volgende gegevens:

 • Identificatiegegevens (naam en voornaam, geboortedatum, geslacht, nationaliteit);
 • Rijksregisternummer;
 • Inschrijvingsnummer op de wachtlijst;
 • Rijksregistergegevens (rijksregisternummer, naam en voornamen, geboorteplaats en datum, geslacht, hoofdverblijfplaats en historiek, de plaats en datum van overlijden, de burgerlijke staat, samenstelling van het gezin, de nationaliteit en historiek, wettelijke samenwoning, het register waarin ingeschreven en de handelingsbekwaamheid);
 • Adres- en contactgegevens;
 • Gezinssamenstelling (wettelijke samenwoning, personen ten laste, bezoekrecht/ co-ouderschap van de kinderen);
 • Eigendomsgegevens (eigenaar van of vruchtgebruik van een woning of bouwgrond);
 • Financiële gegevens (inkomen, alimentatie ten laste van de betrokkene, onderhoudsgeld, kinderbijslag);
 • Gegevens van de beleende woning.
 • Gegevens die vermeld staan in het CPK (Centrale voor kredieten aan particulieren): uw uitstaande kredieten, wanbetalingen, collectieve schuldenregelingen, ikv het verplichte solvabiliteitsonderzoek (wetboek economisch recht art.VII.148 tot art.VII.157)
   

5.          Via welke bronnen verzamelen we uw persoonsgegevens?

 • Uzelf: bij de inschrijving tot kandidaat-ontlener;
 • Website: wanneer u ons informatie bezorgt via onze website (bv. Via het contactformulier);
 • Federale Overheidsdienst Financiën: gegevens rond belastbare inkomsten en eigendomsgegevens (Beraadslaging FO nr. 14/2009 van 1 oktober 2009 + Beraadslaging FO nr. 16/2012 van 28 juni 2012), gegevens over eigendommen in vennootschappen (Beraadslaging FO nr. 36/2016 van 27 oktober 2016 en Beraadslaging FO nr. 02/2018 van 11 januari 2018);
 • Het Rijksregister: rijksregisternummer, naam en voornamen, geboorteplaats en datum, geslacht, hoofdverblijfplaats en historiek, de plaats en datum van overlijden, de burgerlijke staat, samenstelling van het gezin, de nationaliteit en historiek, wettelijke samenwoning, het register waarin ingeschreven en de handelingsbekwaamheid (KB 22 mei 2001 + RR nr. 41/2007 van 12 december 2007 + RR nr. 60/2012 van 18 juli 2012 + Beraadslaging nr. 13/099 van 5 november 2013 + RR nr. 79/2013 van 11 december 2013 + RR nr. 02/2018 van 21 februari 2018 + RR nr. 34/2018 van 16 mei 2018);
 • Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid: gegevens rond leefloon (Beraadslaging nr. 15/053 van 1 september 2015), handicap (Beraadslaging nr. 14/088 van 7 oktober 2014) en pensioenen (Beraadslaging nr. 16/090 van 4 oktober 2016);
 • Kind en Gezin: gegevens rond handicap kinderen (Beraadslaging nr. 19/018 van 5 februari 2019).
 • CPK van de nationale bank: gegevens mbt lopende leningen of kredieten, wanbetalingen of collectieve schuldenregelingen

 

6.          De geldige rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens

WoonWel mag enkel persoonsgegevens verwerken als hiervoor een geldige rechtsgrond voorhanden is. De GDPR voorziet in 6 mogelijke gronden (art. 6 GDPR).  Wanneer u kandidaat-ontlener of ontlener wenst te worden verwerken wij uw gegevens overeenkomstig hierna opgesomde wettelijke bepalingen, ter uitvoering van de leningsovereenkomst of op basis van uw toestemming.

Wettelijke bepalingen:

 • Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de verzekering gewaarborgd wonen (13/06/2008);
 • Ministerieel besluit houdende de bepaling van de inkomsten die in aanmerking worden genomen voor de berekening van het maandelijkse netto-inkomen en de vaststelling van de methodiek met betrekking tot het solvabiliteitsonderzoek (30/01/2014);
 • Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 september 2013 houdende de voorwaarden waaronder de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en het Vlaams Woningfonds bijzondere sociale leningen aan particulieren kunnen toestaan (23/05/2014).

 

7.          Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?

We gebruiken uw gegevens om u te informeren, controleren, toe te kennen van het inschrijvingsdossier of de leningsovereenkomst. Gegevens worden enkel doorgegeven ter uitvoering van de overeenkomst, bij wettelijke verplichting of met uw toestemming.

Wanneer u kandidaat-ontlener bent van WoonWel, gebruiken wij uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

 • Om uw (inschrijvings)dossier op te maken;
 • Om u te informeren over de status van uw (inschrijvings)dossier;
 • Om uw (inschrijvings)dossier te controleren (voldoet u aan de wettelijke voorwaarden om in aanmerking te komen voor een sociale lening?) en verder op te volgen (opvolgen van uw plaats op de wachtlijst);
 • In het kader van het toewijzen van een lening.

Wanneer u ontlener bent van WoonWel, gebruiken wij uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

 • Om een leningsovereenkomst tussen u en het Vlaams Woningfonds op te maken;
 • Om de koopovereenkomst te kunnen uitvoeren;
   

8.          Hoe lang houden we uw persoonsgegevens bij?

WoonWel neemt de nodige maatregelen opdat uw persoonsgegevens veilig bewaard blijven en niet langer bijgehouden worden dan nodig om de vermelde doeleinden te realiseren. Voor bepaalde gegevens worden de bewaartermijnen echter bij wet bepaald en dus moeten we deze gegevens bijhouden zolang de wettelijke bepaling dit voorschrijft.

Als u wilt dat WoonWel uw persoonsgegevens niet langer bijhoudt of als u graag meer informatie wenst over de bewaartermijnen die WoonWel hanteert, kunt u hiervoor contact opnemen met WoonWel via privacy@woonwel.be of Lijndraaiersstraat 13 – 8400 Oostende
 

9.          Met wie delen we uw persoonsgegevens?

Naast WoonWel zullen uw gegevens enkel worden gedeeld met de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (voor dossiers opgestart vóór 1/1/2021) het Vlaams Woningfonds (voor dossiers opgestart vanaf 1/1/2021), de afgevaardigde schatter/inspecteur die de woning ter plaatse komt bekijken en de Cel Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid of de notaris.

Wanneer WoonWel uw persoonsgegevens elektronisch uitwisselt met een andere Vlaamse instantie of met een externe overheid, wordt er een protocol[1] tussen deze partijen afgesloten. Een overzicht van de afgesloten protocollen, kan u terugvinden op onze website op het tabblad “Ik wil lenen”.

Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens ook gedeeld worden met partijen (zogenaamde verwerkers) aan wie WoonWel bepaalde verwerkingsactiviteiten heeft uitbesteed. Er wordt met deze verwerkers altijd een verwerkersovereenkomst afgesloten, om ervoor te zorgen dat de verwerker dezelfde waarborgen biedt i.v.m. gegevensbescherming als WoonWel.  WoonWel zorgt ervoor dat de persoonsgegevens alleen worden verwerkt in overeenstemming met het vooraf bepaalde doeleinde.
 

10.      Wat zijn uw rechten?

De GDPR voorziet voor u een aantal rechten die, binnen bepaalde voorwaarden, kunnen worden ingeroepen. Hieronder vindt u een opsomming hiervan met een korte toelichting. U kan deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met WoonWel via:

 • E-mail: privacy@woonwel.be
 • Adres: Lijndraaiersstraat 13 – 8400 Oostende

10.1.        Recht van inzage

Recht van inzage betekent eerst en vooral dat we u moeten informeren over wat er met uw gegevens gebeurt en dat we uw rechten moeten beschrijven. Daarnaast moeten we u op uw aanvraag een kopie van uw persoonlijke gegevens bezorgen. U ontvangt een exemplaar op eenvoudig verzoek via een van de bovengenoemde kanalen. Houd er rekening mee dat alleen het eerste exemplaar gratis is. Om de identiteit van de persoon die om toegang tot zijn gegevens verzoekt te verifiëren, vragen wij om een bewijs van uw identiteit. Indien wij twijfels hebben over uw identiteit zullen wij pas een handeling stellen nadat wij uw identiteit hebben kunnen bevestigen.

We zullen u de informatie per e-mail toesturen mits uw voorafgaand akkoord hierover, zo niet zullen wij u de informatie per post toesturen.

Het is mogelijk dat bepaalde documenten persoonlijke gegevens van andere personen bevatten die dezelfde bescherming genieten als uw persoonsgegevens. We moeten daarom bepaalde documenten anonimiseren, wat enige tijd kan duren. We zullen u altijd informeren als we niet binnen een maand aan het verzoek kunnen voldoen.

10.2.        Recht op verbetering

Als we in het bezit zijn van onjuiste of onvolledige gegevens, zullen we dit op eenvoudig verzoek aanpassen. In het geval dat we zelf vermoeden dat uw gegevens niet langer up-to-date zijn, kunnen we contact met u opnemen om dit te verifiëren. Dit impliceert mogelijks dat we u zullen uitnodigen om uw identiteitskaart uit te lezen in ons kantoor.

10.3.        Recht om te worden vergeten

U heeft het recht om uw gegevens te laten wissen. Wanneer u aan één van de onderstaande criteria voldoet, zullen we uw gegevens verwijderen.

Omstandigheden wanneer wij uw gegevens kunnen verwijderen:

 •  We verwerken uw gegevens niet meer voor het oorspronkelijk doel of hebben deze niet langer nodig;
 • U trekt uw toestemming voor verwerking in voor een verwerking die uitsluitend op toestemming was gebaseerd;
 • U hebt uw recht op bezwaar ingeroepen (zie 10.7);
 • Uw gegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
 • Er is een wettelijke verplichting om de gegevens te verwijderen;
 • Uw gegevens zijn verzameld met betrekking tot het aanbieden van diensten van de informatiemaatschappij.

Indien er een specifieke situatie is waarbij deze verwijdering niet kan worden uitgevoerd, zullen we dit aan u melden. De redenen om niet aan uw verzoek te kunnen voldoen, zijn één van de volgende:

 • Voor naleving van een wettelijke verplichting of in functie van het algemeen belang;
 • Voor archivering, onderzoek of statistische doeleinden in overeenstemming met artikel 89 van de AVG;
 • Voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims;
 • Om redenen van volksgezondheid;
 • Het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie prevaleert.

10.4.        Recht op beperking van verwerking

U heeft te allen tijde het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken. We zullen de verwerking stopzetten in het geval dat:

 • We in het bezit zijn van onjuiste gegevens. We zullen doorgaan met verwerken nadat we de juistheid van uw gegevens hebben gecontroleerd en deze hebben gecorrigeerd;
 • Wanneer onze verwerking als onwettig wordt beschouwd en u deze verwerking wil beperken;
 • Indien we uw gegevens niet langer nodig hebben, maar noodzakelijk zijn voor de uitoefening van uw juridische claims. Indien u deze niet meer nodig heeft voor de juridische claims zullen deze verwijderd worden;
 • U bezwaar maakt van verwerking (zie 10.7) tot dat de vraag is opgehelderd.
 • Wanneer de beperking van verwerking niet langer een bestaansreden heeft, zullen we u de redenen van het opheffen van de beperking meedelen.

Om door te gaan met het verwerken van uw persoonlijke gegevens, moeten we de juistheid ervan verifiëren of controleren of we andere juridische gronden voor verwerking hebben. De verwerking van uw persoonlijke gegevens zal beperkt zijn totdat de vraag is opgehelderd. Als we besluiten de behandeling voort te zetten, zullen we u informeren voordat de beperking wordt opgeheven.

10.5.        Recht op kennisgeving

Wanneer u zich beroept op de bovengenoemde rechten, met uitzondering van het recht op toegang, zullen we dit doorgeven aan elke ontvanger aan wie de persoonlijke gegevens zijn verstrekt, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredige inspanningen met zich meebrengt. We zullen u op uw verzoek informeren over die ontvangers.

10.6.        Recht op data-portabiliteit

Alle gegevens die u ons hebt verstrekt, die we verwerken op basis van toestemming of op basis van contractuele voorwaarden, en die we verwerken via geautomatiseerde middelen, worden op verzoek naar u of een andere controller (indien technisch mogelijk) in “leesbaar formaat” verzonden.

10.7.        Recht op bezwaar

Wanneer we gegevens verwerken op basis van gerechtvaardigd belang of op basis van het uitvoeren van een taak van algemeen belang, kan u bezwaar aantekenen. We zullen uw bezwaar onderzoeken en op de hoogte brengen van de resultaten. We kunnen uw persoonlijke gegevens alleen blijven verwerken als er juridische redenen zijn voor de verwerking.

11.      Kunt u uw toestemming intrekken?

Ja, op elk moment kunt u uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens intrekken. Echter als er een wettelijke of contractuele reden is voor het verwerken van uw gegevens, zullen we uw gegevens om deze reden nog steeds verwerken. Tevens mag de intrekking van uw toestemming niet worden gebruikt om contractuele verplichtingen te omzeilen. Als u uw toestemming intrekt, werkt deze alleen naar de toekomst toe en wordt alle eerdere verwerking als legaal beschouwd.

U kan uw toestemming intrekken door ons te contacteren via:

 • E-mail: privacy@woonwel.be
 • Adres: Lijndraaiersstraat 13 – 8400 Oostende
   

 12.       Hoe kunt u een klacht indienen?

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) en/ of de Vlaamse Toezichtcommissie (VTC). Dit kan voor de GBA via https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen en voor de VTC via https://overheid.vlaanderen.be/klachtenprocedure-vtc.

 

13.       Wijzigingen in ons beleid 

Deze Privacyverklaring vervangt alle voorgaande versies en is van toepassing vanaf 1/11/2021. We behouden ons het recht voor om deze verklaring op elk moment te wijzigen en/of bij te werken. Met uitzondering van kleine wijzigingen zullen wij u op de hoogte stellen van elke wijziging die een impact heeft op uw situatie.

Download hier een afprintbare versie


[1] Zoals bepaald in art. 8 van het Decreet van 18/07/2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer (ook e-govdecreet genaamd).