Mijn huurcontract en huurprijs

Is jouw inkomen gedaald door de coronacrisis?

Jouw inkomen daalde door de coronacrisis. Dan kan je nu al een aanpassing van jouw huurprijs vragen. Jouw gezinsinkomen van de laatste drie maanden moet dan minstens 20% lager zijn dan het inkomen dat we gebruikten voor jouw huurprijsberekening.

Hoe vraag je de huurprijsvermindering?

Bezorg ons de nodige documenten.

 • Stuur ons een attest of bewijs, bijvoorbeeld van de RVA, jouw werkgever, de bank, uitbetalingsinstelling of mutualiteit, waaruit blijkt dat jouw inkomen daalde door de coronamaatregelen of door ziekteverlof door het coronavirus. Dit moet een attest of bewijs zijn van de laatste drie maanden.
 • Bezorg ons ook de bewijzen van jouw inkomen waarop we jouw huidig inkomen kunnen berekenen.
 • Heb je nog een paar dagen gewerkt tijdens deze maanden? Dan moet je ook jouw loonfiche van die maanden bezorgen.
 • Zijn er nog andere personen in jouw gezin die een inkomen hadden tijdens deze maanden? Bezorg ons dan ook de nodige bewijzen van dit inkomen (ziekte-uitkering, loonfiches, werkloosheidsuitkering, FOD,…).

Stuur ons alle documenten via de post of via e-mail.

Wat doen wij?
Wij controleren of jouw huidig inkomen meer dan 20% gedaald is. Zo ja, dan krijg je een huurprijsvermindering. Jouw nieuwe huurprijs sturen we je via de post of e-mail.

Heb je vragen of maak je je zorgen over het betalen van de huur?
Contacteer ons. Samen zoeken we naar een oplossing.

Hoeveel huur betaal ik vanaf 1 januari 2020?

Om de huurprijs te berekenen, kijken we sedert 1/01/2020 naar je inkomen, je gezin en de kwaliteit van de woning. Sedert die dag worden alle inwoners

De formule is: 
Inkomen/55 - gezinskorting - patrimoniumkorting + huurlasten + energiecorrectie = huurprijs

 • Sinds 1 januari 2020 berekenen we jouw huurprijs anders. Woont er familie met een ernstige handicap bij jou? Dan telt zijn/haar inkomen mee en is jouw huurprijs hoger.  Dit verandert nu opnieuw. Hierdoor is jouw huurprijs opnieuw lager. Dit gebeurt op twee manieren. 

Wat verandert er?

 1. Inkomen van familie met een ernstige handicap

Woont er familie met een ernstige handicap bij jou? Dan telt hun inkomen nu niet meer of maar deels mee

Het gaat over:

 • jouw ouders, grootouders en overgrootouders
 • jouw kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
 • jouw broers en zussen 
 • jouw ooms, tantes, neven en nichten (namelijk kinderen van broers en zussen)

Het referentie-inkomen van deze familieleden is de geïndexeerde inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT). 

 • Is dit inkomen gelijk aan of lager dan 11.510,61 euro? Dan telt het inkomen niet mee. 
 • Is dit inkomen hoger dan 11.510,61 euro? Dat telt alleen het bedrag erboven mee. 
 1. Dubbele gezinskorting 

Je krijgt nu voor deze familieleden ook een dubbele gezinskorting. Dit geldt alleen als je nog geen kinderbijslag kreeg voor hen. Dit is nieuw. Want, je krijgt al een dubbele gezinskorting voor ernstig gehandicapte kinderen voor wie je kinderbijslag ontvangt. 

Heb je nog vragen over deze veranderingen?

Aarzel dan niet om ons te contacteren via nathalie.dupont@woonwel.be of 059/255.68

 

Inkomen

Jouw inkomen bepaalt grotendeels de huurprijs. We kijken naar het inkomen van de huurders en alle meerderjarige gezinsleden (behalve meerderjarige kinderen die nog kinderbijslag genieten). Het inkomen van meerderjarige familieleden met een ernstige handicap wordt niet of slechts gedeeltelijk meegeteld (zie hierboven inkomen van familieleden met ernstige handicap).We nemen het inkomen van jouw meest recente aanslagbiljet en dat noemen we het referentie-inkomen. Dit gaat niet noodzakelijk voor alle gezinsleden over het inkomen van hetzelfde jaar. Per gezin kunnen er dus verschillende inkomstenjaren van toepassing zijn.

Is het inkomen op het meest recente aanslagbiljet gelijk aan 0 euro? Dan kijkt WoonWel naar jullie huidig inkomen. Het huidige inkomen wordt berekend over een periode van 3 maanden die aan de huurprijsherberekening voorafgaat. Dit inkomen extrapoleert WoonWel naar een jaarinkomen.

Het jaarinkomen indexeren we en delen we door 55.
Is jouw inkomen hoger dan een bepaalde grens? Dan delen we door 54, 53 of 52 in plaats van 55.

Gezinssamenstelling

Je krijgt een korting van 19 euro per kind of persoon ten laste. Deze vermindering op de basishuurprijs heet de gezinskorting.

Woont je kind bij je ex-partner, maar verblijft het regelmatig in de sociale woning? Dan halveren we de korting. Elke partner krijgt dan de helft.
We verdubbelen de korting als het kind erkend is als ernstig gehandicapt.

Woningkwaliteit

Sommige huurders krijgen een extra korting. Dit hangt af van de marktwaarde van de woning. Dat is de huurprijs die jouw woning zou hebben op de private huurmarkt.

Hoe goedkoper de woning op de huurmarkt zou zijn, hoe groter de korting die wij geven. Dat heet de patrimoniumkorting.

Extra huurlasten

Soms betaal je bovenop de huur nog aantal extra maandelijkse kosten. Dit is bijvoorbeeld de huur van een garage, het onderhoud van gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw, het onderhoud van centrale verwarming,...

Vermindering onroerende voorheffing

Heb je twee kinderen of meer ten laste of ben jij of iemand van je gezin ernstig gehandicapt? Dan kom je misschien in aanmerking voor de vermindering onroerende voorheffing. Dit is een vermindering op de grondlasten die onze SHM als eigenaar betaalt.

We ontvangen deze vermindering en vergelijken het bedrag met de sociale korting. Je krijgt het hoogste van de twee kortingen: ofwel de sociale korting, ofwel de vermindering op de onroerende voorheffing. 

Lees er meer over op de website van de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL).

Energiecorrectie

Als wij, jouw huisvestingsmaatschappij, extra geld investeerden om jouw woning energiezuiniger en milieuvriendelijker te maken, dan verbruik je minder energie. Je bespaart dan geld op het gebruik van verwarming en warm water.

Om onze investering terug te kunnen verdienen, rekenen we een maandelijkse toeslag aan bovenop jouw huurprijs. Deze toeslag heet de energiecorrectie en telt enkel voor woningen met energiezuinige investeringen, zoals een goede isolatie of een zuinige verwarmingsketel.

De grootte van deze toeslag hangt af van de hoeveelheid energie die jij minder verbruikt door onze extra investering. Deze hoeveelheid energie berekenen we volgens de regels die de Vlaamse Regering vastlegde. 

De uitgespaarde hoeveelheid energie rekenen we gedeeltelijk door aan het voordelige sociaal tarief. Op deze manier is de toeslag een eerlijk bedrag, dat altijd lager is dan het bedrag dat jij bespaart op jouw energiefactuur.

Sociale huurschatter

Je huurprijs hangt ook af van de marktwaarde van jouw woning. Dat is de prijs die je zou betalen voor een gelijkaardige woning op de private markt. 

De waarde van je woning bepalen we aan de hand van een schattingsmodel, de sociale huurschatter. Om de waarde te bepalen kijken we naar de ligging en andere eigenschappen, zoals het aantal slaapkamers of het bouwjaar. Op deze manier kunnen we een nog juister bedrag op de waarde van jouw woning plakken.

Goed om weten

De huurprijs heeft een onder- en een bovengrens. Je betaalt nooit meer dan wat iemand voor een vergelijkbare woning in dezelfde omgeving op de private huurmarkt zou betalen.

Je betaalt ook nooit minder dan de minimale huurprijs + energiecorrectie, ongeacht het inkomen van je gezin. De minimale huurprijs hangt af van de marktwaarde (basishuurprijs) van de woning.

Heb je vragen?

Heb je vragen hierover of ben je niet zeker of dit voor jou geldt? Neem contact op met Nathalie Dupont op 059/255.680 of stuur een mailtje naar nathalie.dupont@woonwel.be


Huurlasten

Huurlasten zijn de kosten die verbonden zijn aan het gebruik en het genot van de woning.  De kosten en lasten die ten laste van de huurder vallen, worden bepaald in Bijlage III van het Kaderbesluit Sociale Huur van 12 oktober 2007.

Jaarlijks wordt de totale kostprijs per wijk van de in Bijlage III vermelde kosten berekend en verdeeld per woning. Maandelijks betaalt elke huurder 1/12de van dit bedrag bovenop de huurprijs.

De huurlasten van 2020 zijn gebaseerd op de effectieve kosten van het jaar 2018, aangezien dit het laatst volledig gekende jaar is op het moment van de berekening van de huurprijs.

De huurders die geen individuele verbruiken (water, gas, elektriciteit, ....)  betalen aan de nutsleveranciers, zullen maandelijks een voorschot betalen aan WoonWel.  In de eerste helft van het volgende jaar zullen deze voorschotten worden afgerekend.


Mijn gezinssituatie verandert

Als je gezin groter of kleiner wordt, dan moet je dit binnen de maand aan ons laten weten. Je huurprijs hangt namelijk af van je gezinsgrootte. Ook bepaalt je gezinsgrootte welke woning best bij je gezin past: als je woning te groot of te klein wordt, dan kan je verhuizen. Dat noemen we een mutatie.

Wat laat je zeker weten? 

 • Geboorte van een kind
 • Een kind of andere bewoner verlaat de woning.
 • Je partner en jij gaan scheiden.
 • Er is iemand overleden.
 • Er komt iemand (tijdelijk) bij je gezin wonen. 

Opgelet: als een wettelijke of feitelijke partner bij jou komt wonen, dan moet je dit vooraf laten weten. Deze persoon moet ook voldoen aan alle inschrijvingsvoorwaarden voor een sociale woning, behalve die van het inkomen. Je woning mag niet te klein worden als deze persoon bij jou komt wonen. Hij of zij moet ook de huurovereenkomst mee ondertekenen.

Personen die tijdelijk in je woning komen wonen, worden geen huurder en moeten geen huurovereenkomst ondertekenen. Hun inkomen telt niet meer voor de huurprijs. Maar, je woning mag niet te klein worden en je moet hun bijwoonst wel melden. Doe je dit niet, dan kunnen we je een boete vragen, zelfs als deze persoon ondertussen niet meer bij je woont.

Wanneer betaal je een onderbezettingsvergoeding?

Je mag één slaapkamer meer hebben dan het aantal bewoners. Heb je twee of meer slaapkamers te veel? Dan woon je onderbezet. We vragen je te verhuizen naar een kleinere woning.

Je krijgt dan twee keer een aanbod op maat. Weiger je dit twee keer? Dan moet je verplicht een onderbezettingsvergoeding betalen (bij een contract van onbepaalde duur) of verlengen we jouw huurovereenkomst niet (bij een contract van bepaalde duur).

Hoeveel betaal je?

Je betaalt voor een slaapkamer te veel 32 euro/maand (bedrag in 2021). Dit betaal je extra bij je maandelijkse huurprijs en kosten.


Mijn inkomen verandert - de reële huurprijs kan worden aangepast in volgende gevallen:

 • 1° als een huurder van wie het inkomen bij de huurprijsberekening in aanmerking wordt genomen, overlijdt of uit de huurovereenkomst wordt geschrapt;
 • 2° als het gemiddelde inkomen van de huurder van een woning, berekend over drie opeenvolgende maanden, met minstens 20% gedaald is ten opzichte van het inkomen in het referentiejaar;
 • 3° als er personen tot de huurovereenkomst toetreden van wie het inkomen bij de huurprijsberekening in aanmerking moet worden genomen,
 • 4° als een huurder van wie het inkomen bij de huurprijsberekening in aanmerking wordt genomen, met pensioen gaat, tenzij dat aanleiding geeft tot een huurprijsverhoging;
 • 5° als de basishuurprijs met toepassing van artikel 49, derde lid, vervangen wordt.

Denk je dat je geïndexeerde gezinsinkomsten vandaag 20% lager zijn dan jouw geïndexeerde referentie-inkomen dat gebruikt werd voor de berekening van je huurprijs ?

Bezorg ons dan zo snel mogelijk de 3 laatste loonfiches van alle verdieners in het gezin.

Om de vier maanden moet je bewijzen dat je hiervoor nog in aanmerking komt. Zo niet, dan moet je terug de oorspronkelijke huurprijs betalen.

Meer info: Nathalie Dupont - 059/25 56 84 - nathalie.dupont@woonwel.be

Kom langs tijdens een contactmoment of maak een afspraak. Breng loonfiches of een overzicht van het inkomen van de laatste drie maanden mee. Breng dit mee voor alle gezinsleden waarvan we de inkomsten nodig hebben voor de huurprijsberekening. Je moet namelijk bewijzen dat je gezinsinkomen daalde.