Disclaimer

Privacy Policy

In eerste instantie wensen wij te benadrukken dat uw gegevens en privacy van groot belang zijn voor ons. U stelt ons uw gegevens ter beschikking en wij voelen ons dan ook verantwoordelijk om deze gegevens met de grootste omzichtigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. In onderstaande ‘privacy-policy’ beschrijven wij op een duidelijke en transparante manier hoe wij uw (persoons) gegevens aanwenden en verwerken. Mocht u nog verdere vragen hebben omtrent uw gegevens en privacy kunt u ons steeds bereiken via onderstaande gegevens.

Algemeen informatie

Wij verzamelen en verwerken uw (persoons)gegevens in het kader van onze werkzaamheden. Wij handelen conform de “ Wet van 08.12.1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” en conform de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” die vanaf 25 mei 2018 in de volledige Europese Unie van toepassing is.

Voor meer informatie omtrent de privacy wet kunt u doorklikken op de volgende link;

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1992120832&table_name=wet

Voor verdere informatie omtrent uw rechten in het kader van de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” kunt u terecht op de onderstaande link;

https://www.privacycommission.be/nl/algemene-verordening-gegevensbescherming-0

Wie zijn we?

Cvba Woonwel is een sociale huisvestingsmaatschappij die ontstond uit de fusie van “Onze Landelijke Woning” en “Eigen Haard is Goud Waard”. Alle aspecten van de sociale huisvesting komen aan bod – sociale huurwoningen, sociale koopwoningen, sociale kavels en sociale leningen – in de gemeenten Oostende, Bredene, De Haan, Middelkerke, Oudenburg, Gistel en Ichtegem. Als sociale huisvestingsmaatschappij verzamelen en verwerken wij uw gegevens om de huur/verhuur en aankoop/verkoop van onze onroerende goederen op een efficiënte en betaalbare manier mogelijk te maken. Wij zijn dan ook een verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de “Algemene Verordening Gegevensbescherming”. Wij kunnen gecontacteerd worden per post of per e-mail aan de hand van de volgende coördinaten:

 • cvba WoonWel
 • Lijndraaiersstraat 13 – 8400 Oostende
 • privacy@woonwel.be
 • 059/33.90.50

Onze ‘Data Protection Officer’ kan gecontacteerd worden per e-mail aan de hand van de volgende coördinaten:

​​​Uw gegevens en de verwerking ervan.

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens in het kader van onze werkzaamheden en dienstverlening als sociale huisvestingsmaatschappij:

 • Identificatiegegevens
 • Rijksregisternummer
 • Adres- en contactgegevens
 • Gezinssamenstelling
 • Financiële gegevens
 • Gezondheidsgegevens (invaliditeit)
 • Eigendomsgegevens
 • Taalkennis
 • Gegevens van de beleende woning

U geeft ons heel wat informatie als u zich inschrijft, als u huurt, als u een woning aankoopt, als u een lening aangaat, etc. U bent altijd verplicht correcte informatie te geven. Doet u dit niet? Dan kunt u mogelijk geen sociale woning meer huren/aankopen, geen huurpremie of hypothecaire lening meer bekomen. Wij bevragen en ontvangen ook gegevens over u via de volgende instanties:

 • Federale Overheidsdienst Financiën: gegevens rond belastbare inkomsten en eigendomsgegevens (Beraadslaging FO nr. 14/2009 van 1 oktober 2009 + Beraadslaging FO nr. 16/2012 van 28 juni 2012), gegevens over eigendommen en vennootschappen (Beraadslaging FO nr. 36/2016 van 27 oktober 2016 en Beraadslaging FO nr. 02/2018 van 11 januari 2018)
 • Het rijksregister: rijksregisternummer, naam en voornamen, geboortedatum, geslacht, hoofdverblijfplaats en historiek, de plaats en datum van overlijden, de burgerlijke staat, samenstelling van het gezin, de nationaliteit en historiek, wettelijke samenwoning, het register waarin ingeschreven en de handelingsbekwaamheid (KB 22 mei 2001 + RR nr. 41/2007 van 12 december 2007 + RR nr. 60/2012 van 18 juli 2012 + Beraadslaging nr. 13/099 van 5 november 2013 + RR nr. 79/2013 van 11 december 2013 + RR nr. 02/2018 van 21 februari 2018)
 • Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid: gegevens rond leefloon (Beraadslaging nr. 15/053 van 1 september 2015), handicap (Beraadslaging nr. 14/088 van 7 oktober 2014) en pensioenen (Beraadslaging nr. 16/090 van 4 oktober 2016)
 • Vlaamse Agentschap voor Integratie & Inburgering: gegevens rond inburgering, taalbereidheid (Beraadslaging nr. 12/104 van 6 november 2012) en taalkennis (Beraadslaging nr. 38/2017 van 25 oktober 2017)
 • VREG: woninggegevens over de energetische waarde van sociale woningen (Beraadslaging VTC nr. 02/2010 van 6 oktober 2010)
 • Nationale Bank van België voor de ‘Centrale voor kredieten aan particulieren’: welke zijn uw uitstaande kredieten/wanbetalingen/collectieve schildenregeling in het kader van het verplichte solvabiliteitsonderzoek (Wetboek van economisch recht: art. VII.148 tot art. VII.157)

Specifiek verzamelen en verwerken wij gegevens voor de volgende doelen:

 • Via ons kunt u een sociale woning huren, kopen of een hypothecaire sociale lening bekomen. Wij houden daarom in lijsten en dossiers informatie over u bij om deze dienstverlening mogelijk te maken. We gebruiken deze informatie om na te kijken of u ergens recht op hebt of om verplichtingen na te leven en om u beter te kunnen helpen. De wet verplicht ons om uw gegevens te verzamelen.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief.
 • Om  eventuele herstellingen aan de onroerende goederen mogelijk maken.

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens enkel indien hiervoor een rechtsgrond is. Specifiek wenden wij uw gegevens aan:

 • omdat dit noodzakelijk is om de overeenkomst zo goed mogelijk uit te voeren;
 • omdat u uitdrukkelijk uw toestemming verleende aan ons;
 • omdat wij hiertoe wettelijke verplicht zijn;
 • omdat wij over een gerechtvaardigd belang beschikken.
 • In het kader van het algemeen belang

Doorgifte, bewaartermijn en vertrouwelijkheid.

In sommige gevallen zijn wij genoodzaakt om uw gegevens door te geven aan derden die in onze opdracht uw gegevens zullen verwerken. Deze verwerkers worden door ons met de grootste zorgvuldigheid uitgekozen opdat zij alle nodige garanties kunnen bieden om de beveiliging en vertrouwelijkheid van de verwerking van uw gegevens te waarborgen.

Wij geven uw gegevens onder andere door aan:

 • Het agentschap Wonen-Vlaanderen: gegevens over de huurpremie en huursubsidie van kandidaat-huurders (Beraadslaging VTC nr. 37/2011 van 14 december 2011 en Beraadslaging RR nr. 19/2012 van 14 maart 2012), persoonsgegevens van de aanvragers van premies, sociale ontleners en sociale (kandidaat-)huurders en leden van hun huishouden (Beraadslaging VTC nr. 9/2014 van 9 april 2014), persoonsgegevens van sociale huurders voor de controle op de naleving van de Sociale Wooncode en andere wetgeving van sociale verhuur (Beraadslaging VTC nr. 13/2013 van 8 mei 2013), adresgegevens van sociale woningen en gronden (Beraadslaging VTC nr. 26/2015 van 29 juli 2015)
 • De sociale verhuurkantoren (SVK’s): persoonsgegevens van kandidaat-huurders en hun partner om een huursubsidie te krijgen (Beraadslaging VTC nr. 8/2015 van 25 maart 2015)
 • De OCMW’s: persoonsgegevens van kandidaat-huurders om een huurpremie (Beraadslaging VTC nr. 19/2015 van 20 mei 2015) en huursubsidie (Beraadslaging VTC nr. 29/2016 van 14 september 2016) te krijgen
 • Het agentschap Inburgering & Integratie: gegevens rond inburgering, taalbereidheid en taalkennis (Beraadslaging VTC nr. 21/2012 van 26 september 2012 + Beraadslaging nr. 12/104 van 6 november 2012 + Beraadslaging nr. 38/2017 van 25 oktober 2017)

De verstrekte gegevens worden in geen enkel geval doorgegeven aan derden buiten de Europese Unie. Zij worden door ons bewaard voor de periode die noodzakelijk is om een correcte dienstverlening te garanderen. De concrete bewaartermijnen hangen af van de verwerkingsactiviteit.

Wij zullen de verstrekte gegevens met de grootste zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandelen conform de geldende wetgeving en verordening. Wij kunnen u garanderen dat wij de benodigde beveiligingsmaatregelen nemen om ‘data inbreuken’ tegen te gaan en een veilige verwerking van de persoonsgegevens te waarborgen.

Inzage, verbetering, wissen, verzet, klachten

U kan uw persoonsgegevens kosteloos raadplegen,  laten verbeteren, laten wijzigen en laten wissen door dit per e-mail aan te vragen bij ons. Dit kan door een e-mail te richten aan ons op het adres privacy@woonwel.be. Gelieve bij uw aanvraag in bijlage een kopie van uw identiteitskaart toe te voegen zodat wij uw identiteit kunnen controleren.

U kan zich tevens verzetten en bezwaar uiten tegen de verwerking van de gegevens door ons. Dit kan door een e-mail te richten aan ons op het adres privacy@woonwel.be. Gelieve bij uw aanvraag in bijlage een kopie van uw identiteitskaart toe te voegen zodat wij uw identiteit kunnen controleren.

Klachten omtrent het verzamelen en verwerken van gegevens door ons kunnen gericht worden aan het adres privacy@woonwel.be.

Er kan tot slot ook klacht neergelegd worden bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming aan de hand van volgende coördinaten:

 • Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel, België
 • commission@privacycommission.be 
 • +32 (0) 2.274.48.00
 • www.privacycommission.be

Cookies

Opdat de bezoeker van de website https://www.woonwel.be/ van een correcte, snelle en efficiënte surfervaring kan genieten maakt deze site gebruik van cookies.

Cookies verzamelen bepaalde informatie en slaan deze op om een correcte, snelle, efficiënte surfervaring mogelijk te maken voor de  gebruiker van de website. De cookies van https://www.woonwel.be/ worden correct gebruikt. Ze kunnen geen persoonlijke informatie verzamelen en zijn veilig voor uw computer, smartphone of tablet.

De meeste cookies van https://www.woonwel.be/  worden gewist bij het sluiten van de browser. Er zijn echter sommige cookies die gedurende een bepaalde periode worden opgeslaan. U kan er echter altijd voor opteren om ze zelf op elk moment via uw browser te wissen.

Cookies kunnen altijd door de gebruiker - via de browser-instellingen – gewist worden of uitgeschakeld worden. Uitleg met betrekking tot het aanpassen van de desbetreffende instellingen kan u terugvinden onder de “help-functie” in uw browser.

Waarschuwing: de website https://www.woonwel.be/ werkt niet optimaal als u cookies uitschakelt.