Disclaimer

De meeste informatie is op of via deze website beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. Indien in bepaalde gevallen toch persoonlijke informatie wordt gevraagd, worden de gegevens verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.
 

De persoonsgegevens die ingezameld worden, zullen opgenomen worden in de bestanden van cvba WoonWel, Suiverstraat 401 te 8400 Oostende en van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, Koloniënstraat 40 te 1000 Brussel. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt om de efficiënte en correcte samenstelling van het dossier van (kandidaat-)huurders, kopers of ontleners mogelijk te maken, om de concrete huur-, koop-, of ontleningsvoorwaarden voor een sociale woning of lening vast te stellen en om na te gaan of deze voorwaarden door de huurders, kopers of ontleners worden nageleefd.
 

Overeenkomstig de beraadslagingen VTC 20 en VTC 21 van 26 september 2012 van de Vlaamse
Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer kunnen de gegevens van
de kandidaat-sociale huurders ook uitgewisseld worden met enerzijds de Huizen van het
Nederlands voor de opvolging van de taalbereidheidsvoorwaarde en met de Onthaalbureaus voor
de opvolging van de inburgeringsbereidheidsvoorwaarde.
 

Overeenkomstig de beraadslaging VTC 13/2013 van 8 mei 2013 van de Vlaamse Toezichtcommissie
voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer kunnen de gegevens van de (kandidaat-)
sociale huurders ook uitgewisseld worden met het IVA Inspectie RWO in het kader van de naleving
van de wet- en regelgeving omtrent sociale verhuring.
 

Overeenkomstig de beraadslaging VTC 37/2011 van 14 december 2011 van de Vlaamse
Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer kunnen de gegevens van
de (kandidaat-) sociale huurders ook uitgewisseld worden met het IVA Wonen-Vlaanderen in het
kader van de huurpremie.
Deze beraadslagingen kunnen geraadpleegd worden via de webpagina van de VTC:
http://vtc.corve.be/machtigingen.php
 

Mits u uw identiteit aantoont en op uw schriftelijk verzoek hebt u overeenkomstig de wet van 8
december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking
van persoonsgegevens een inzage- en verbeteringsrecht. U beschikt ook over de mogelijkheid om
het openbaar register van de geautomatiseerde verwerkingen te raadplegen bij de Commissie voor
de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
http://www.privacycommission.be/nl/openbaar-register).